Kommissorium - skriftliggør involveringsgrad og rammer

Emneord: Kommunikation Organisation Brugerinvolvering

Fordelen ved at nedskrive kommissorierI inddragelsen af interessenter er et vigtigt redskab nedskrivning af kommissorier: I kommissoriet kridtes banen op for interessenternes arbejde: Hvad er de prioriterede behov og ønsker i forhold til de økonomiske muligheder og i forhold til projektets målsætninger? Hvad er grænserne for og kravene til pågældende interessenters input? er, at bygherren får beskrevet og redegjort for, i hvilket omfang den ansvarlige for bygherreopgaven skal indhente godkendelser, forventninger og krav til omfanget af involveringen. Et kommissorium handler om, at kommunikere og formidle, hvad der fra interessenternes side kan påvirkes, og hvad der ligger fast.

 

Hvad er fordelen ved at nedfælde kommissorier?

Der er flere forskellige formål og fordele ved at nedskrive kommissorier blandt andet, at bygherren får defineret og struktureret interessentinvolveringen i projektet. Deri indgår også at behov og ønsker prioriteres i forhold til de økonomiske muligheder og i forhold til projektets målsætninger, og at dette formidles præcist til de interessenter, der skal involveres. Der er både behov for at planlægge organisationen i relation til involveringsprocesserne og at nedskrive kommissorier.

Hvad handler kommissorier om?

Kommissorier er lidt forsimplet sagt skriftliggjorte rammer for interessenternes indflydelsesgrad. Interessenternes indflydelse vil være begrænset af de rammer, der ligger i bygherrens beslutning om byggeriets formål, størrelse og økonomi. Endvidere må interessenternes involvering ikke føre til, at bygherrens ansvar for byggesagen forflygtiges, at bygningen bliver mindre funktionsdygtig, eller at det langsigtede mål for byggeriet går tabt. Det er derfor også vigtigt, at de interessenter, der involveres i processen accepterer og får forståelse for de minimumskrav, der generelt stilles til byggeriet i gældende love, byggeforskrifter, regler om arbejdsmiljøVed bygge- og anlægsvirksomhed påhviler det bygherren at planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed. Bygherren bør formulere en arbejdsmiljøpolitik med retningslinjer for byggeaktiviteterne, et arbejdsmiljøprogram og sikre gennemsigtige beslutningsveje. mv. Disse forskrifter vil dog i vidt omfang dække naturlige interessentkrav og kan meget fint skrives ind i et kommissorium.

 

Andre generelle krav skal overholdes og kan ikke ændres uanset ønsker fra fx brugerne. Det gælder fx byggeforskrifter vedrørende sikkerhed og sundhed, energibesparelser, generel anvendelighed og tilgængelighed, fleksibilitet samt anvendelse af typiserede dele.

 

De nedskrevne kommissorier ser forskellige ud, alt afhængig af om bygherren er offentlig, almennyttig eller privat. I højre side kan du downloade en uddybende artikel om kommissorier samt 2 fiktive eksempler på kommissorier.