Værdimetoden - kortlæg identitet og værdier

Emneord: Kommunikation Organisation Idéudvikling

Metoden handler om at identificere og benytte bygherrens identitet og værdier som gennemgående styringsredskab. Metodens fordel er, at den i en let tilgængelig form, gør det muligt at indfange behov og ønsker bredt i interessentkredsen. Dermed sikres det, at de løbende til- og fravalg holdes op mod det grundlæggende rationale for at gå i gang med byggeriet.

Metoden forudsætter, at der – eventuelt med ekstern bistand – afsættes ressourcer til at kortlægge og følge op på funktionelle og emotionelle værdier.

Hvad handler metoden om?

Metoden handler om at anskue et byggeri som en del af en såkaldt corporate branding strategi. Det afgørende i en sådan strategi er, at en organisations handlinger, produkter og artefakter (herunder bygninger) skal afspejle en fælles bærende identitet, som den opfattes både internt i organisationen og i organisationens omgivelser. Afsættet for et byggeforløb er derfor analysen af, hvad der er organisationens identitet med dertil knyttede værdier.

 

Hvornår kan metoden benyttes?

Metoden er særligt velegnet i de helt tidlige visionsfaser, da metoden gør det muligt at diskutere behov og værdier uden, at der nødvendigvis skal angives færdige fysiske løsninger. I de tidlige faser er det afgørende, at beslutningstagere angiver de overordnede rammer og målsætninger for projektet i et langsigtet perspektiv. Dette bør ske med inddragelse eller kortlægning af hele interessentkredsen.

 

Senere vil byggeprojektets rådgivere – bl.a. arkitekter og ingeniører kunne bruge de styrende værdier til løbende at prioritere ressourcer og samtidig sikre, at projektets strategiske og langsigtede mål fastholdes og udfoldes i det konkrete byggeri.

Metodens fordel

Metodens fordel er, at den muliggør en tidlig og holistisk afklaring af, hvad der er de grundlæggende rationaler for en byggesags igangsættelse og løbende prioriteringer. Da identitet og værdier udtrykkes gennem ord og billeder, er den velegnet til involvering af ikke-bygningskyndige.

Endvider kan der til metodens fordele knyttes pointer om, at den fokuserer på, hvad bygherren ønsker at opnå med et byggeprojekt, UDEN at det nødvendigvis skal udtrykkes gennem fysisk / rummelige løsninger. Metoden er dermed særlig stærk i de helt tidlige faser og til at inddrage aktører, der ikke er bekendt med de arbejdsredskaber, som byggeriets parter typisk brugerEn bruger defineres ved at være grupper af personer, som er direkte påvirket af byggeprojektet. .

 

Metoden giver altså indsigt i behov og mål på et strategisk niveau, som senere i processen bruges til kvalificering af rumlige løsningsforslag. Værdimetoden kan dermed som prioriteringsredskab være med til at sikre, at ressourcer afsat til byggeprojektet under hele processen anvendes mest hensigtsmæssigt til at sikre en styrkelse af bygherrens strategi og konkurrenceevne:

  • Styrke bygherrens brand og identitet
  • Styrke bygherrens position i markedet
  • Skabe oplevelsesværdi
  • Tiltrække og fastholde ressourcer
  • Motivere medarbejdere
  • Skabe værdi for brugerne

Metodens forudsætninger

Metoden forudsætter kortlægning og opfølgning på værdier og identitet i interessentkredsen. Dette kan med fordel understøttes af en ekstern facilitator, der dels varetager kortlægningen, og dels løbende holder prioriteringer op mod dette udgangspunkt.

Den metodiske tilgang til at anvende blotlagte værdier og identitet er en strategisk faciliteret proces, som gør aktivt brug af bygherrens bevidsthed om sin egen rolle som udvikler i samfundet. Metoden kan med fordel understøttes af et tværfagligt facilitatorteam, der sikrer en afklaring af værdier, identitet og mulige positive påvirkninger og dermed værdiskabelse, samt at denne indsigt anvendes som primært prioriteringsredskab i hele byggeprocessen.

 

Facilitatorteamets opgave er således at sikre, at funktionelle, tekniske og æstetiske prioriteringer aldrig sker på bekostning af bygherrens strategiske vision og målsætninger for byggeprojektet. Altså at alle prioriteringer i hele byggeprocessen foretages med henblik på skabelse af merværdi og en maksimering af bygherrens potentiale.