Scenariemetoden - dialog om fremtiden

Emneord: Idéudvikling Dialog Brugerinvolvering

ScenariemetodenScenariemetoden går ud på, at brugere og eksperter (velegnet til eksperter og beslutningstagere) i en fælles proces indsamler og strukturerer viden og forventninger til både det, man er sikker på, vil ske i forhold til et nyt byggeri, og det som kan ske, som kan have indflydelse på, hvordan et nyt byggeri skal udformes. Scenarier handler ikke om at forudsige fremtiden. Idéen er, at man gennem processen med at opstille en række forskellige scenarier kan få en bedre forståelse for de vidt forskellige retninger, tingene kan udvikle sig i. kan bruges til at opstille en række forskellige scenarier for fremtiden og derved opnå en bedre forståelse for de mange forskellige retninger, tingene kan udvikle sig i.

Illustration: Miss Lotion, http://www.misslotion.com

 

Scenariemetodens fordele er, at den giver mulighed for at danne dialog ikke kun på tværs af faggrupper, men også mellem brugere og eksperter, som derved kan danne sig fælles billeder af fremtiden. Derigennem kan scenariemetoden være en hjælp til afdækning af de ting, vi må acceptere sker, samt en klarlægning af, hvad vi indenfor de rammer, ønsker at gøre.

 

Metoden kræver en facilitator som forudsætning for en god scenarieproces, men derudover er metoden lige til at gå til.
Den kan bruges af de fleste, og er både velegnet til en mindre workshop og til et forløb, som varer flere måneder.

Hvad handler scenariemetoden om?

Scenariemetoden går ud på, at brugere og eksperter i en fælles proces indsamler og strukturerer viden og forventninger til både det, de er sikre på, vil ske i forhold til et nyt byggeri, og det som kan ske. Det som kan have indflydelse på, hvordan et nyt byggeri skal udformes.

Igennem scenarier kan I opstille en række forskellige fremtidsbilleder, hvor I kan få en bedre forståelse for de vidt forskellige retninger, tingene kan udvikle sig i og dermed også et grundlag for at diskutere hvilke dilemmaer, de forskellige udviklingsretninger rummer.

Scenariemetoden er en:

  • Afdækning af ting, som bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre eksperter må acceptere sker og kan ske i en byggeproces fra start til slut
  • Klarlægning af handlemulighederne hvis de mulige scenarier sker
  • Fælles italesættelse af ønsker for fremtiden

Scenariemetoden er derfor velegnet som led i en visionsproces. 

På den måde kan I med metoden ramme en balance mellem på den ene side at fremtiden kommer, mens vi på den anden side, selv er med til at skabe fremtiden med vores ønsker, forhåbninger og forventninger til den.

Hvornår kan scenariemetoden benyttes?

Det er muligt at benytte scenariemetoden i hele forløbet, men den er især velegnet i de tidlige faser, fordi den både åbner op for diskussioner og giver plads til informerede visioner. Derudover danner den base for et fælles sprog mellem deltagerne på tværs af fagligheder og erfaringer.

 

Scenariemetodens brugere

Grundet at metoden egner sig bedst til de tidlige faser i forløbet, er metoden velegnet for beslutningstagerne, der angiver de overordnede rammer for det givne projekt.

Metoden kan senere på udvalgte områder bruges af eksempelvis brugere og slutbrugere.

 

Scenariemetodens forløb

Selve scenarieprocessen består af følgende fem trin:

  1. Fokusspørgsmål: Hvilket spørgsmål er det, at vi skal bruge scenarieprocessen til at få svar på?
  2. Kortlægning af trends: Hvad er vi ret sikre på, vil ske?
  3. Kortlægning af de kritiske usikkerheder: Hvad er de usikkerheder, som vi vil ønske, at vi kendte (altså dem, hvis udfald afgør, hvilken løsning der er den rigtige at vælge)?
  4. Scenariebygning: Udvælgelse af de kritiske usikkerheder og opbygning af scenarier.
  5. Action Points: Klarlægge hvad der skal gøres af hvem i forhold til de forskellige muligheder og deres repræsentative fordele og ulemper.

Ønsker du en mere detaljeret udgave af scenarieprocessens forløb, kan du downloade en PDF-fil med en mere udførlig version af processen.

Selve tidsforløbet for scenariemetoden kan variere fra en halv dag til et halvt år afhængig af opgavemængden mellem facilitator, eksperterne og de involverede parter.

Scenariemetodens fordele

Scenariemetoden giver deltagerne mulighed for at danne sig et fælles billede/sprog for både, hvad der er udgangspunktet (situation nu), det mulige nye og det ønskelige nye. Samtidig giver metoden mulighed for, at de passende aktører/deltagere kan tage udgangspunkt i en række bestemte handlinger, som er kommet frem under scenarierne og dermed være grundlag for videre strategiarbejde.

I forlængelse af dette kan I se de mange forskellige måder, som scenarierne italesætter, som udtryk for hvordan de involverede tænker. Brugen af de mange forskellige måder at udtrykke scenarierne på – historier, tegninger, tænkte pressemeddelelser ”anno 2017”, hvad de betyder for forskellige målgrupper etc. – understøtter denne effekt.

 

Scenariemetodens forudsætninger

Scenariemetoden kræver en facilitator, som har arbejdet med scenarieprocesser før. Kører scenariemetoden kun over et par dage, er det vigtigt, at al data om problemområdet er indsamlet på forhånd, så deltagerne kan bruge tiden på at diskutere, debattere og komme med løsninger på den valgte problematik. 

Samtidig er det væsentligt, at alle formulerede scenarier har både troværdighed og narrativ appel – I skal kunne ”se dem for jer”. Ellers får I ikke en reel diskussion af, hvad der er det rigtige at gøre i forhold til forskellige scenarier.