Dialogværktøj – Pick a Picture

Emneord: Involvering Kommunikation Visualisering Problemstillinger Idéudvikling Dialog Innovation Brugerinvolvering

 

Pick a Picture er et dialog- og idegenereringsværktøj, der kan anvendes til at centrere kommunikationen omkring konkrete emner i forbindelse med workshops eller lignende. Værktøjet består af en række tilfældige billeder, der anvendes som repræsentationer af det emne, der ønskes diskuteret. På den måde fungerer billederne som talekort, hvor associationer kan fremkomme og derved være igangsættende for dialog og refleksioner over, hvilke værdier der umiddelbart tilskrives det overordnede emne. Gennem billederne fastholdes samtalen hermed på et abstraktionsniveau, der vil kunne medvirke til at give nye vinkler, fortolkninger og perspektiver på emnet.

 

 

 

Beskrivelse

  • Find ét kort, der for jeres vedkommende repræsenterer en væsentlig værdi for det overordnede emne (5 min) OBS! Det er vigtigt at deltagerne ikke begynder at interagere allerede her – denne del er individuel

  • Præsentér de forskellige kort for hinanden og brug udelukkende dem til at tale ud fra. Det er vigtigt at alle kan se det kort, der præsenteres og at talen dermed holdes på bordet (15 min) OBS! Pas på at spørgsmålene eller dialogen ikke bliver overfortolkende på de enkelte kort. Samtalen skal fastholdes på bordet – i det der ses – og ikke tolkningen af det, der siges. Flyttes tolkningen fra, hvad der ses til, hvad der siges, så gentages der blot gamle handlemønstre. Ved at spørge ind til, hvad der ses, kan der derimod åbnes for nye forståelser og muligheder. Bryd denne vane ved at spørge ind til ting, der kan ses på kortet, men som ikke umiddelbart er præsenteret af den person, der har valgt det
     
  • Diskutér de forskellige pointer og værdier, der er fremkommet. Forsøg at kategorisere de forskellige kort under overordnede temaer og opbyg en fortælling, der repræsenterer det overordnede emne (20 min) OBS! Ved problemer kan der vejledes ved at arbejde hierarkisk frem for mod en historie. Få dermed deltagerne til at vægte temaerne og skabe en start/begyndelse/problem og et slutpunkt/mål/løsning. Dernæst kan de fylde de enkelte trin ind, så der på den måde skabes et narrativ i bevægelsen fra start/begyndelse/problem mod slut/mål/løsning

  • Formulér herudfra nogle dogmer, hvor deltagerne kan opsummere de væsentligste pointer så præcist som muligt (15 min)

Metodens fordele

Ved at anvende Pick a Picture, som dialog- og idegenereringsværktøj opstår der adskillige muligheder for at understøtte dialog og frembringe alternative perspektiver og refleksioner omkring det der ønskes diskuteret. Eksempelvis kan der være en lang række problemstillinger, der knytter sig til de indledende faser af et byggeprojekt. I denne sammenhæng kan værktøjetanvendes til at skabe kommunikation og dialog på tværs af de involverede aktører og, ud fra billederne og installationerne, italesætte løsninger på de problemer der diskuteres. Dette skyldes, at værktøjet har en særlig evne til at fastholde diskussionen på et abstraktionsniveau, hvor det kan forekomme lettere at italesætte, beskrive og perspektivere ens synspunkter, så de bliver forståelige for de andre implicerede. På den måde kan der skabes et fælles fundament og sprog, der kan være altafgørende i forhold til at afklare problemstillingerne allerede i de indledende faser af byggeprojektet.

 

Metodens forudsætninger

  • En eller flere facilitatorer
  • Pick a Picture – kan bestilles via følgende link: http://www.pickapicture.dk/da/bestil.php
  • Papir
  • Skriveredskaber