Dialogværkøj – Lego Serious Play

Emneord: Involvering Kommunikation Visualisering Problemstillinger Idéudvikling Dialog Innovation Brugerinvolvering

 

Lego® Serious Play® er endnu et dialog- og idegenereringsværktøj, der kan anvendes i forbindelse med workshops til at skabe nye og meningsfulde forståelser omkring et konkret emne. Workshopdeltagerne skal derfor bygge små modeller i Lego, der kan illustrere forskellige perspektiver og syn på det pågældende emne. På denne måde bliver Legomodellerne et talerør for deltagerne, der kan pege i alternative retninger og herved skabe nye forståelser. Vigtigst af alt skal Lego® Serious Play® dog ses som et værktøj, der kan hjælpe med at stimulere dialog på tværs af forskellige aktører.

 

 

 

Beskrivelse

  • Hver deltager skal bygge en model/installation, der repræsenterer en væsentlig værdi eller betydning i forhold til et konkret emne - opdel derfor deltagerne i mindre grupper (10 min) OBS! Modellerne behøver ikke nødvendigvis at forestille noget. Orienter herom, hvis der skulle opstå problemer. Få deltagerne til at tænke metaforisk – eksempelvis kan det at bygge en palme anvendes til at illustrere ’gode tider’

  • Herefter skal deltagerne præsentere de forskellige modeller/installationer for hinanden. Her er det vigtigt, at alle kan se den model, der præsenteres og at talen dermed holdes på bordet (10 min) OBS! Pas på at spørgsmålene eller dialogen ikke bliver overfortolkende på de enkelte modeller. Samtalen skal fastholdes på bordet – i det der ses – og ikke tolkningen af det, der siges. Flyttes tolkningen fra, hvad der ses til, hvad der siges, så gentages der blot gamle handlemønstre. Ved at spørge ind til, hvad der ses, kan der derimod åbnes for nye forståelser og muligheder. Bryd denne vane ved at spørge ind til ting, der kan ses i modellen, men som ikke umiddelbart er blevet præsenteret af den person, der har bygget den

  • Diskutér i fællesskab de forskellige pointer og værdier, der er fremkommet og definér dernæst, hvad der er af muligheder og barrierer i forhold til deltagernes diskussion omkring det pågældende emne. Opsummér på, hvad der er blevet sagt og få iscenesat de nye perspektiver og forståelser, der kan være opstået mellem deltagerne (20 min). Guide så vidt muligt diskussionen ud fra ovenstående. OBS! fokuser på at alle kommer til orde i stedet for at enkelte styrer diskussionen

  • Formulér herudfra nogle dogmer, hvor deltagerne kan opsummere de væsentligste pointer så præcist som muligt (15 min) OBS! Få deltagerne til at opsummere de væsentligste pointer så dogmekortene kan formuleres så præcist som muligt

 

Metodens fordele

Ved at anvende LEGO® Serious Play® som dialog- og idegenereringsværktøj opstår der adskillige muligheder for at understøtte dialog og frembringe alternative perspektiver og refleksioner omkring det der ønskes diskuteret. Eksempelvis kan der være en lang række problemstillinger, der knytter sig til de indledende faser af et byggeprojekt. I denne sammenhæng kan værktøjetanvendes til at skabe kommunikation og dialog på tværs af de involverede aktører og, ud fra billederne og installationerne, italesætte løsninger på de problemer der diskuteres. Dette skyldes, at værktøjerne har en særlig evne til at fastholde diskussionen på et abstraktionsniveau, hvor det kan forekomme lettere at italesætte, beskrive og perspektivere ens synspunkter, så de bliver forståelige for de andre implicerede. På den måde kan der skabes et fælles fundament og sprog, der kan være altafgørende i forhold til at afklare problemstillingerne allerede i de indledende faser af byggeprojektet. 

 

Metodens forudsætninger

  • En eller flere facilitatorer
  • Lego® Serious Play® - kan bestilles via følgende link: http://shop.lego.com/en-US/LEGO-SERIOUS-PLAY-Starter-Kit-2000414?fromListing=listing
  • Papir
  • Skriveredskaber