Spor 3 - Organisering

Det er ofte, når mulighederne møder begrænsningerne, at projekterne får mening. Men hvad er det for forudsætninger, vi skal have styr på allerede fra starten af byggeprocessen? Hvilke strategiske overvejelser skal vi tage stilling til, og hvordan kan vi som bygherrer sikre, at vores målsætninger fra start udtrykkes klart i vores idé til et program?


2.netværksmøde i efteråret

Risikohåndtering- Kom godt fra start

Organiseringssporet havde risikohåndtering som tema på efterårets 2.netværksmøde. Trine Veicherts fra Vejdirektoratet gav praksisfællerne et indblik i væsentlige begreber og metoder, der benyttes i arbejdet med håndtering af risiko og usikkerheder i projekter. Vejdirektoratet har udviklet avancerede værktøjer og modeller, der både kan analysere data og opsamle erfaringer til brug for sammenligning af forskellige data. Et Excel-ark kan dog også bidrage med en fornuftig risikoberegning, i hvert fald i forhold til byggeri i lille skala.

Efter oplægget forholdte alle sig til, hvad der definerer en succesfuld risikohåndtering i relation til en given organisation, og hvilke udfordringer, som møder en given organisation i risikohåndteringen. Eksemplerne refererede til henholdsvis en fiktiv statslig og en fiktiv kommunal bygherreorganisationI forbindelse med et hvert projekt er det vigtigt at vurdere og og evaluere bygherreorganisationens egne ressourcer og kompetencer, samt en overvejelse af, hvilke ressourcer og kompetencer organisationen skal indkøbe. Det er derfor vigtigt at sondre mellem bygherresystemet (bygherreorganisationens interne ressourcer) og leverancesystemet, (eksterne ressourcer hos evt. rådgivere, udførende, leverandører).

 


3. netværksmøde i foråret 2012

Hvornår udbud i etaper giver mening

På det 3. netværksmøde i foråret 2012 var renovering dagens tema. Dagens casePå i2p.dk er præsenteret en række cases, projektforløb, der kan fungere som inspiration og ”udfoldning” af hvordan andre har arbejdet med programmering, interessentinvolvering og projektudvikling i byggeriets indledende faser.  var renoveringssagen Vejleåparken, som adm. direktør for boligforeningen AAB, Christian Høgsbro, beskrev i sit oplæg.

Inspireret af Vejleåparken handlede det ved Organiseringssporet om udbud i etaper. Deltagerne talte om udvælgelse af udbudsform, og de diskuterede, hvornår det kan være fordelagtigt at anvende en sådan udbudsstrategi. Derudover kom de ind på, hvordan man sikrer, at alle parter får det optimale ud af udbud i etaper. Der blev foreslået, at man kan lave evaluering og erfaringsopsamling efter hver etape. Du kan læse mere om, hvad deltagerne kom frem til samt deres "5 gode råd" på praksisfællesskabets blog.

Læs stemningsrapporten fra dagen her.

Der lyttes opmærksomt ved det 3. netværksmøde i Praksisfællesskabet i foråret 2012.


2. netværksmøde i foråret 2012

Er visionen eller image vigtigst i byggeprojektet?

Hos Organiseringssporet var der fokus på værktøjet 'Værdimetoden'. Med udgangspunkt i dette værktøj, diskutterede deltagerne i to grupper hvordan man kan forstå sammenhængen mellem vision, image og kultur. Der blev bl.a. talt om mulighederne i at se de tre områder som en cirkulær proces.

Inspireret af et oplæg om to forskellige former for byggeprojekter, som Anders Salæn fra Henning Larsen Architects havde holdt, omhandlede en af dagens opgaver to fiktive cases. Disse var et implementeringsprojekt, som er et mere traditionelt byggeprojekt og et innovationsprojekt, der kan anses for at være mere eksperimenterende. Med udgangspunkt i de fiktive cases, talte deltagerne om kortlægning af værdierne i et projekt. Dagens arbejde endte med, at deltagerne skabte 5 gode råd til, hvordan man kan integrere den viden, som værdimetoden generer, i byggeprojektet.

Du kan læse mere om dagens netværksmøde på praksisfællesskabets blog her, ligesom du kan læse en stemningsrapport fra dagen her.

Der bliver arbejdet med kultur, image og vision i værdimetoden på det 2. netværksmøde i foråret 2012.


1. netværksmøde i foråret 2012

Hvad er funktionsudbud og hvad kan det?

Ved forårets 1. netværksmøde fortalte Lars Oluf Larsen, afdelingsleder i Dan-Ejendomme, bl.a. om funktionsudbud, særligt i relation til OPPOffentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. De mest almindelige OPS-typer er: Klassisk offentlig-privat samarbejde Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) OPP om drift og vedligeholdelse OP Innovationspartnerskaber (OPI) Fælles selskaber (L548-selskaber) De tre øverste vil være de mest relevante i forbindelse med byggeri.-projekter og med udgangspunkt i Ørstedskolen på Langeland. Med udgangspunkt i nogle kort, som I2P havde skrevet, med spørgssmål om funktionsudbud, gik deltagerne i gang med at diskutere emnet. Flere af deltagerne havde ikke megen viden om emnet og var ivrige efter at høre mere. Der blev bl.a. talt om udfordringer i forbindelse med funktionsudbud.

Der blev særligt talt om udfordringerne for tilbudsgiver, når løsningerne skal have en lang holbarhed, som det er tilfældet ved f.eks. skoler. Du kan læse om hvilke områder, som deltagerne kom ind på på Praksisfællesskabets blog her.

Du kan desuden læse mere om Lars OLuf Larsens oplæg om funktionsudbud i en stemningsrapport fra dagen her.

Grublerier og samtale om udfordringer og fordele ved funktionsudbud ved Organiseringssporet under forårets 1. netværksmøde 2012.


3 netværksmøder i foråret 2012

Herunder kan du se hvordan programmet så ud for foråret 2012's netværksmøder på Organiseringssporet.


3. netværksmøde i efteråret 2011

Giv og få – vi er partnere, og vi samarbejder

Så blev 3. og sidste netværksmøde i praksisfællesskabets efterårskalender afholdt. Casen var Thomas B. Thriges Gade – det odenseanske byudviklingsprojekt, som blev præsenteret af projektchef Svend Heegaard. Særligt relevant for Organiseringssporet var den partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Realdania og Odense Kommune, som ligger bag projektet. Organiseringssporets workshopdeltagere havde til sidste workshop så meget at byde ind med, at i2p's projektleder af tidsbegrænsende årsager måtte stoppe deres diskussioner, men nu mødtes de igen til tredje og sidste workshop i praksisfællesskabets efterårskalender. Der var både nye og kendte ansigter ved bordet, og de skulle nu endnu engang udfordres af i2p sekretariatets prioriteringsplade med 3 spørgsmål, hvoraf hver af disse skulle besvares med 3 statements i prioriteret rækkefølge. Et lille udsnit af disse var: "Skab ejerskab blandt aktørerne og få øget engagement, definer visionen - hvad er det for en retning, byggeprojektet skal tage? Fremhæv de fælles mål og tydeliggør opgaven fx via en klar kommunikationsstrukturProjektets mangfoldighed af interessenter har oftest meget forskelligrettede interesser og opfattelser af projektet. Interessenterne udgør som sådan en risiko. Derfor må bygherren have en klar strategi for såvel interessenthåndtering som kommunikation omkring forudsætninger og målsætninger for projektet til resten af projektorganisationen, myndigheder og leverancesystem: ”Det, som ikke kommunikeres, findes ikke”.. Lav en strategi for konflikthåndteringen og find de rigtige partnere - gør dit hjemmearbejde." Deltagerne fremhævede et fællestræk ved den ’gode’ samarbejdsaftale som værende der, hvor rollefordelingen er på plads og at: jo længere tid man er forpligtet til samarbejdet jo bedre".

Læs praksisfællesskabets blogs her.

Ovenfor ses organiseringsgruppen under workshoppen til efterårets 3. netværksmøde.

______________________________________________________________________________________________________

2. netværksmøde i efteråret 2011

Hvordan udfordres konkurrenceformerne?

Så blev 2. netværksmøde skudt i gang med en ny case og et nyt tema for Organiseringssporet. Casen var det Aalborgensiske kulturcenter NORDKRAFT, der blev præsenteret af Lars Thiis fra Cubo. Temaet for Organiseringssporet var konkurrenceformerNår et projekt skal ud i konkurrence er et centralt spørgsmål for bygherren: Hvordan skaber vi rammerne for den bedste konkurrence, hvor det er muligt at gøre plads til innovative løsninger? Hvordan begrænser vi detaljeringsgraden i konkurrencen, så man ikke kommer til at opstille nogle krav, der gør det svært at udvikle de innovative løsninger? Hver konkurrenceform har sin fordel og begrænsning., derfor var det også meget passende og inspirerende, at Lars gik ud over casen og talte om, konkurrenceformerne som et fantastisk middel til at se verden på en ny måde. Konkurrenceformen er ifølge Lars netop et redskab til forandring – og også det, der banede vejen for NORDKRAFT. Efter Lars’ argumentationer og eksempler på, hvad der definerer gode konkurrenceformer, kom snakken også hurtigt i gang, da deltagerne ved Organiseringsporet kom ud til deres workshopbord. Her et lille uddrag af samtalerne ved bordet: "ved totalentreprise er udfordringen at få det rigtige team sammensat til projektet, ved OPP er udfordringen, at man skal arbejde sammen i rigtig mange år. Tiden er derudover også en udfordring, investering skal gerne ind så hurtigt som muligt, og dette præger derfor tit valget af konkurrenceformen. Måske er et funktionsbaseret program et skridt i den rigtige retning? Eller skal en prækvalifikation finde de mest kvalificerede?" Workshopgruppen rundede af med et dogme for dagens tema; Visionær realist - den bedste bygherreindstilling.

Stemningsfilmen fra 1. netværksmøde kan ses her.

Ovenfor ses organiseringsgruppen under workshoppen til efterårets 2. netværksmøde.

______________________________________________________________________________________________________

1. netværksmøde i efteråret 2011

Hvad er forudsætningerne for den 'gode' udbudstrategi?

Farvekoden turkis lå på workshopbordet som et symbol på, at nu befandt deltagerne sig ved sporet, der handlede om Organisering. Og snakken om de største udfordringer ved organisation og udbudsstrategierDet vil være forskelligt fra projekt til projekt, hvilken udbudsform, der vil være mest fordelagtigt for projektets økonomi, og for muligheden for at styre projektets fremtidige kvalitet. kom hurtigt i gang. På små papkort skriftliggjorde deltagerne deres tanker om udfordringerne ved dette emne, hvorefter de i små enklaver af tomandsgrupper fremlagde, hvad de hver især havde skrevet. Et uddrag af de nedfældede udfordringer var: at få udbudsstrategierne til at samstemme med bygherreorganisationens målsætninger og værdier, totalentreprise kontra arkitektkonkurrencer, OPP projekter tvinger folk til at være kreative – men tør man gå i retning af OPP – når danske deponeringsregler destruerer mulighederne for OPP, samt at der findes mange udbudsformer og mange interesser. Det genererede indblik i hver af gruppedeltagernes påpegede udfordringer blev fulgt op af ’den gode procesPortalen giver overblik over de tre indledende faser i en byggeproces, hvor beslutninger træffes, der er afgørende for projektets kvalitet og værdi: Forudsætninger, Idé, Program’ præsenteret i papirform. Helt blank hang ’ den gode proces’ som en planche på væggen tæt på workshopbordet. Så værsgo’ – nu var næste opgave sat – at plotte cases, referencer og værktøjer, der relaterede sig til organisering og udbudsstrategier, ind under procesfaserne: Forudsætninger, Idé- og ProgramfasenI Programfasen skal opgave og materiale kvalificeres på en sådan måde, at det danner et solidt underlag for organisering, strukturering og udførelse af byggeprojektet.. Sammenfattende endte gruppen med en næsten fuldt ud tilskrevet planche af ’den gode proces’, hvis viden nu kan viderebringes til det interaktive matrix. Deltagerne rundede deres workshopgruppearbejde af med et dogme: Forstå din rolle fra sag til sag – omstil dig fra gang til gang.

Stemningsfilmen fra 1. netværksmøde kan ses her.

Ovenfor ses organiseringsgruppen under workshoppen til efterårets 1. netværksmøde.

______________________________________________________________________________________________________

Temaer der blev diskuteret i foråret 2011 på Organisationssporet

Video fra andet temamøde


D. 3. marts 2011 var Rammer & Forudsætninger på studietur til KU LIFE på Frederiksberg. Deltagerne fik oplæg fra de involverede parter i udbygningen og renoveringen af Frederiksberg Campus. Hør her hovedpointerne fra de forskellige oplæg.

 


Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
1. netværksmøde i foråret 2012
1. netværksmøde i foråret 2012
1. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
3. netværksmøde i foråret 2012
3. netværksmøde i foråret 2012
3. netværksmøde i foråret 2012