Spritny Helsingørskole i gamle huskroppe

Emneord: Funktionsanalyser Organisation Idéudvikling

Med Skolen i Bymidten viser Rubow Arkitekter, hvordan en blandet skare af godt brugte huse med hver deres historie på en bæredygtig måde kan transformeres til en moderne skole – integreret i det gamle Helsingør.

Illustration af Helsingør Skole

Helsingør var i vildrede. Byens to gamle, centrale skoler havde længe kaldt på en kærlig hånd og de gamle bygninger kunne slet ikke leve op til tidens krav. Men hvad stiller man egentlig op med sådanne nedslidte og renoveringskrævende bygninger, der er opført til en helt anden pædagogisk praksis end dagens læringsskole? De er jo en del af Helsingørs bygningshistoriske kulturarv, så man river dem ikke bare ned.

 

Dilemmaet er ikke Helsingørs alene. Mange kommuner står med en blandet portefølje af ejendomme fra forskellige tidsaldre. Solide grundmurede murstenshuse fra en svunden tid. Skoler og institutioner fra byggeriets tidlige industrialisering i tresserne eller nyere byggerier fra 1980’erne med vindueshuller på størrelse med skydeskår. De lever ikke op til dagens energistandard, en hel del har omfattende renoveringsbehov – og for mange af dem gælder tillige, at de ikke længere fungerer optimalt i forhold til de aktiviteter og brugere, de skal danne ramme om.

 

Hvad er den bæredygtige løsning – at bevare og renovere eller at rive ned og bygge nyt? Det gives der næppe noget entydigt svar på. Men Helsingør Kommune er selv blevet en del erfaringer klogere igennem den programmering og dialogproces, hvor projekt ”Skolen i Bymidten” udviklede sig fra en simpel bygningsrenovering til en helt ny måde at tænke skole på.

 

Og kommunens totalrådgiver på skolen – Rubow Arkitekter – har, under deres arbejde med det vindende konkurrenceprojekt, udviklet en metodik og nogle redskaber til at håndtere de potentialer, som forskelligartede bygninger kan rumme.  Begge dele vil andre kommuner og ejendomsporteføljeforvaltere nok kunne få glæde af.  Men først lidt om forhistorien.

 

Ny måde at tænke skole på

Det var ”Kulturværftet”, der satte dominoeffekten i gang. Helsingørs nye kulturcentrum på det gamle værft ved havnen skulle bl.a. huse byens hovedbibliotek, der således rømmede sin hidtidige ejendom ved siden af Byskolen. På en anden nabogrund var der mulighed for at bygge en multianvendelig idræts- og aktivitetshal, så pludselig stod man i Helsingør med mulighed for at etablere én stor, moderne skole ved en kombination af nybyggeri og renovering.

 

Det rette greb

Vinderforslaget fra Rubow og Effekt overbeviste både med sit helhedsgreb og sin behandling af den blandede bygningsmasse. De gamle skolebygninger får udadtil lov at blive, som de er – men åbnes indvendigt op ved en udhuling af basis. Et par typiske tressertilbygninger transformeres til ugenkendelighed. Det gamle bibliotek skæres ned til soklen, men kælder og fundamenter genbruges i et nybyggeri til musikskole og udslusningsskole for de ældste elever. Paletten fuldendes med den ny multihal, som nedbrydes i skala ved at fordele funktionerne på tre sammenbyggede bygningsvoluminer.

 

”Jeg tror, at vores besvarelse gav dem, hvad de søgte – et greb til at håndtere den brogede skare af bygninger, de stod med. Hele konkurrencen var på sin vis en efterspørgsel på, hvordan man skulle gribe de gamle bygninger an, som jo er forskellige med hver deres kendetegn, udfordringer og muligheder. Vi kunne se, at de havde brug for et værktøj til at håndtere den udfordring. Og det måtte vi jo sådan set også selv udvikle, for at kunne besvare opgaven”, fortæller Tanja Jordan, der i konkurrenceteamet og udviklingsfasen var ansvarlig for netop den bæredygtige håndtering af bygningsmassen for Skolen i Bymidten hos Rubow Arkitekter.

 

Fire sæt briller

Inden man overhovedet tog fat på at skitsere, gennemførte arkitektteamet et grundigt analysearbejde: ”Vi zoomede ind på de enkelte bygninger. Hvad er det vi har med at gøre? Hvad er deres historie, byggetekniske kvalitet – og hvilke rumlige muligheder kan vi finde? Tidligt fandt vi ud af, at vi havde brug for et redskab, som kunne hjælpe os. Og det endte med at blive ret bærende for vores projekt, fordi det gav nogle svar på, hvordan vi kunne bruge de eksisterende bygninger”, fortæller Tanja.

 

For at identificere potentialerne ved de enkelte bygninger, analyserede arkitekterne dem systematisk gennem fire sæt briller: Bygningens arkitektoniske og kulturarvmæssige værdier. Dens konstruktive egenskaber. Deres energimæssige tilstand. Og endelig transformationspotentialet.

 

Ud fra det greb fandt projektets forskellige elementer på plads i en bygningsstrategi for fire væsensforskellige kategorier af bygninger: De gamle bevaringsværdige, de transformationsåbne tresserhuse, bygningsgenbrug og nybyggeri.

 

Kategori 1: De bevaringsværdige og deres indre potentiale

At de ældste skolebygninger skulle bevares var en præmis i konkurrenceprogrammet – men også ud fra arkitektteamets analyse er det bygninger med en høj Save værdi:”På dem skal nødvendige renoveringer udføres som nålestiksindgreb, så afgrænsede som muligt og uden at ændre ved det ydre. Men bygningerne er kendetegnede ved at være plastiske i den forstand, at de giver gode muligheder for rumlige indgreb. Ellers er transformationspotentialet begrænset, da bygningens ydre skal bevares.”

 

I forslaget koncentrer arkitekterne sig om de gamle bygningers basis, hvor et kirurgisk indgreb åbner de ellers tillukkede bygninger op: ”De fleste af de gamle bygninger ligger på et skrånende terræn, sådan at de har høj kælder på kun den ene side. Det bevirker, at bygningen ikke er forbundet til terrænet på tværs, og at flowet i bygningerne er meget lukket. Det ændrer vi ved at bryde igennem mellem stueetage n og den høje kælder, sådan at vi får et stort, åbent aularum, hvor vi lægger et gennemgående trappeelement – læringstrappen – ind som et siddemøbel, der udjævner niveauforskellen og knytter bygningerne til terræn.”

 

 

Kategori 2: De transformationsåbne tresserhuse

Det stod efter konkurrenceprogrammet arkitekterne frit, om de ville bevare eller nedrive to skolebygninger fra 1960’erne i den nuværende Byskole. Også Rubows egen analyse erklærede bygningerne uden bevaringsværdi, men arkitekterne valgte alligevel at bevare dem.

 

Kategori 3: Genbrug af konstruktioner og bygningsdele

Transformation var ikke en mulighed med den fraflyttede biblioteksbygning, ligeledes et tresserbyggeri, som imidlertid ikke kunne levere de kvadratmetre, som programmets arealkrav betingede. Det ville i givet fald kræve, at der blev bygget en etage oven på den eksisterende ét-plans bygning, men med en tagkonstruktion i limtræ var det ikke umiddelbart muligt.  

 

4. kategori: Kontekstrelateret nybyggeri

Kontekstrelateret nybyggeri kalder Rubow med et rigtigt arkitektudtryk den fjerde kategori i paletten – der omfatter nyopførelsen af en multianvendelig hal og aktivitetsrum, som skal tilføre Skolen i Bymidten de nødvendige idræts- og bevægelsesfaciliteter.

 

Bæredygtighed er også at udnytte sine ressourcer optimalt

I konkurrenceprogrammet var der ikke fra bygherrens side stillet særlige krav til forslagenes miljømæssige bæredygtighed. Helsingør kommune anser som udgangspunkt bygningsreglementetUantastet det konkrete byggeri, skal du som bygherre tage afsæt i bygningsreglementet i din programmering. I forbindelse med f.eks. miljøkrav kan din beskrivelse evt. være en konkret skærpelse i relation til bygningsreglementets krav. Find bygningsreglementet på energistyrelsens hjemmeside. som fornøden garant for, at energi- og indeklimaforhold mv. bliver fyldestgørende tilgodeset.

 

Det er ikke sådan, at man i Helsingør ikke prioriterer bæredygtighed, understreger områdechef Karen Dilling – sagsansvarlig projektleder for Skolen i Bymidten i kommunens bygherrefunktion, Center for Ejendomme. Men set fra kommunens side handler bæredygtighed ikke kun om CO2 og totaløkonomiDen totaløkonomiske tilgang tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, der omfatter såvel anlægsudgifter som efterfølgende driftsudgifter. Alle faser i en bygnings levetid skal ses samlet, derfor er det også vigtigt at indarbejde viden om bygningernes brug og drift allerede i de indledende designfaser..

 

”Set over en 30 års horisont ville vi kunne spare en tredjedel af driftsbudgettetFor de fleste byggeriers vedkommende vil driftsbudgettet set over en årrække overstige anlægsbudgettet. Opstil med fordel de overordnede forudsætninger og krav til driftsudgifter som energi, vand, rengøring og vedligehold. Se også ”Totaløkonomi”., hvis vi havde valgt at rive det gamle ned og bygge en helt ny skole efter 2020-energikravene. Men det var ikke en option. De gamle skolebygninger er jo en del af fortællingen om Helsingørs historie. Vores opgave er at forvalte den så godt og bæredygtigt som muligt”, siger Karen Dilling.

 

Bæredygtighed er for Karen Dilling også at drage omsorg for den bygningskulturelle arv. Og at udnytte et projekt som dette til at revitalisere bymidten. Skabe liv med en skole, som inviterer hele kvarteret og byen. Få brugerne til at se mulighederne – og tage ejerskab.

 

”For os handler bæredygtighed også om at tænke på tværs – at inddrage brugerne og bringe dem i samspil med hinanden. Ligningen går jo op, hvis vi kan udnytte vores kvadratmeter så intensivt, at der er liv i bygningerne fra morgen til sen aften – skole og klub om dagen, foreninger om aftenen.”, siger Karen Dilling.

 

Rubow Arkitekter har udviklet dette ”edderkoppenet” af et multimediediagram som redskab – både internt i arbejdet med bæredygtighed i projekterne og eksternt i dialogen med bygherre. De tre aspekter af bæredygtighed: social, økonomi og miljø (sidstnævnte i to aspekter) indgår med hver sit ben i diagrammet, som Rubow har tilføjet et femte ben: Den arkitektoniske merværdi, som binder de øvrige aspekter sammen. Tanja Jordan: ”Bæredygtighed er ikke en teknisk disciplin, hvor man bare kan hakke af i en tjekliste. Det arkitektoniske greb er det, der binder det sammen!”